РЕПУБЛИКА СРБИЈА

         ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

                      VIII Су бр. _____/21

                       Дана: 09.06.2021. године

         БЕОГРАД

      Булевар Михајла Пупина бр. 16

   

 

САОПШТЕЊЕ

 

Поштовани,

 

Одлуком о броју судија у судовима ("Службени гласник РС", 88/2015-110, 6/2016-88, 11/2016-156, 48/2016-32, 73/2016-46, 104/2016-160, 24/2017-66, 31/2017-20, 54/2017-41, 10/2018-10, 14/2018-252, 31/2018-120, 58/2018-74, 68/2018-35, 102/2018-127, 10/2019-86, 48/2019-119, 67/2019-52, 20/2020-36, 25/2020-62, 78/2020-75) поред осталог одређено је да Трећи основни суд у Београду има 63 судије. Тренутно, у Трећем основном суду у Београду, судијску функцију врши 58 судија.

 

Потребно је нагласити да је у Парничном одељењу током 2018. године укупно примљено 10853 “П” предмета. Током 2019. године у истом одељењу је примљено укупно 21692 “П” предмета, током 2020. године у Парничном одељењу овог суда је заведено 50455 "П" предмета, док је у периоду од 01.01.2021. године до 08.06.2021. године заведено 48803 "П" предмета. Поменути предмети представљају повећање прилива у висини од више стотина процената у односу на претходне године, као што произилази из извештаја о раду суда за назначене године и то тако што је уочљив тренд константног повећања прилива предмета.

 

Годишњим распоредом послова Трећег основног суда у Београду одређено је да у Парничном одељењу поступа 29 судија, међутим, у овом тренутку у поменутом одељењу поступа 26 судија, које су до момента писања предметног саопштења, односно у периоду од 01.01.2021. године до 08.06.2021. године примиле по 1952 "П" предмета. Поред "П" предмета, судије парничног одељења су одређене да поступају и по предметима уписника "Пл", "Прр", "Прр1" као и "Р4п". Сходно напред наведеном приливу,  током 2021. године просечно је сваки судија парничног одељења на месечном нивоу примао око 368 “П” предмета.

 

Такође, тренутно је у раду у Парничном одељењу укупан број од 102065 "П" предмета, као и велики број решених предмета, а у којима постоји потреба за поступањем од стране судије. Из напред наведеног произилази да су судије задужене у просеку са по 4000 "П" предмета, услед чега долази до заказивања рочишта у дужим временским интервалима и размацима, притом водећи рачуна од стране судија да се стари програмски предмети заказују у краћим временским интервалима, као и у предметима у којима је утврђена повреда права на суђење у разумном року, односно у предметима где је утврђена основаност притужбе.

 

У циљу обезбеђивања несметаног обављања послова и функционисања суда и омогућавања пуне доступности правде грађанима, судије су поштујући законске одредбе и упутства заказивале и одржавале велики број рочишта у предметима са којима су задуживане, али чињеница је да у овом суду егзистира огроман прилив нових предмета као и да је у раду велики број предмета где је структура предмета иста и то по основу предмета спора – утврђивање ништавости уговора и стицање без основа, а на основу наплате трошкова обраде кредита, у којима се као странке у поступку појављују пословне банке, односно више десетина хиљада нерешених и решених предмета, што опет утиче на формирање и постојање великог броја предмета поводом поднетих приговора ради убрзања поступка. 

 

Имајући у виду претходно изложено чињенично стање, подржавамо напоре Министарства правде Републике Србије и Радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку формиране од стране Министарства правде.

 

На седници Парничног одељења Трећег основног суда у Београду одржаној 08.06.2021. године, на којој се једна од тачака дневног реда односила и на мишљење поводом предложених измена Закона о парничном поступку, истакнуто је да је овај суд 03.03.2021. године надлежном Министарству упутио предлог мера за измену постојећег Закона о парничном поступку, а које су се пре свега односиле на измене постојећег законског решења којима се регулише општа месна надлежност, увођење колективних спорова као и измену имовинског цензуса у споровима мале вредности. На поменутој седници дато је мишљење да се подржавају напори Министарства правде и Радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку у циљу јавне расправе, а потом и доношења Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, што би свакако допринело заказивању рочишта у краћим временским размацима и правноснажном окончању парничних поступака у најкраћем року у складу са Програмом решавања старих предмета, а самим тим и смањењу великог броја предмета у овом суду, чиме би се пре свега грађанима омогућио једнак приступ правди, суду и суђењу у разумном року, с обзиром на то да Нацрт Закона садржи решења која делотворно убрзавају поступак и гарантују свим учесницима једнак приступ правди.

 

С поштовањем,

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

                                                                   ТРЕЋЕГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

                                                                            Судија Душан Агатоновић