Сходно Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116 од 22. децембра 2008, 104 од 16. децембра 2009, 101 од 29. децембра 2010, 31 од 9. маја 2011 - др. закон, 78 од 19. октобра 2011 - др. закон, 101 од 30. децембра 2011, 101 од 20. новембра 2013, 40 од 7. маја 2015 - др. закон, 106 од 21. децембра 2015, 13 од 19. фебруара 2016, 108 од 29. децембра 2016, 113 од 17. децембра 2017, 65 од 24. августа 2018 - УС, 87 од 13. новембра 2018, 88 од 15. новембра 2018 - УС) и Закону о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", број 101 од 20. новембра 2013. године), 01.01.2014. године формиран је Трећи основни суд у Београду који је надлежан за територију општина Земун, Нови Београд и СурчинНазив органа: Трећи основни суд у Београду

Седиште: Улица Савска бр. 17а, 11113 Београд

Привремено седиште: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 16

Матични број: 17865412 

ПИБ: 108341270

Жиро рачун-депозит: 840-428802-39

Жиро рачун-судске таксе: 840-30618845-71

Жиро рачун-новчана казна, трошкови поступка: 840-30619845-78

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Дана: 02.06.2020. године

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Михаила Пупина бр.16

 

 

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

 

 

 

Поштовани грађани,

 

Обавештавамо Вас да ће се од понедељка 08.06.2020. године суђења у Парничном одељењу Трећег основног суда у Београду, претходно заказана у згради у Булевару Михаила Пупина бр. 16, одржавати у новој згради правосудних органа на Новом Београду у ул. Тошин бунар бр. 274г.

 

У складу са Годишњим распоредом послова Трећег основног суда у Београду за 2020. годину и Одлуком о изменама и допунама Годишњег распореда послова од 09.03.2020. године, сва већа судија Парничног одељења изузев 6. већа у којем поступа судија Дабић Маја и 16. већа у којем поступа судија Павловић Жак, одржаваће суђења према унапред заказаним терминима у новој згради правосудних органа на Новом Београду у ул. Тошин бунар бр. 274г.

 

Суђења у 6. већу у којем поступа судија Дабић Маја, која према Годишњем распореду послова Трећег основног суда у Београду за 2020. годину поступа и као судија у Кривичном одељењу Трећег основног суда у Београду, као и суђења у 16. већу у којем поступа судија Павловић Жак који је према Годишњем распореду послова Трећег основног суда у Београду за 2020. годину одређен да поступа и као дежурни судија за претходни поступак, одржаваће се прена унапред заказаним терминима на досадашњој адреси у згради на Новом Београду у Булевару Михаила Пупина бр. 16.

 

Ради лакшег приступа суду и предузимања процесних и других радњи од стране учесника у поступку, у згради Трећег основног суда у Београду у Булевару Михаила Пупина бр. 16, наставиће са радом службе пријема и експедиције писмена, информација о предметима, издавање потврда и уверења о којима службену евиденцију води суд, као и разгледање списа изузев списа парничне материје које ће бити омогућено у згради Трећег основног суда у Београду у ул. Тошин бунар бр. 274г.

 

У згради правосудних органа у ул. Тошин бунар бр. 274г налазиће се део судске управе Трећег основног суда у Београду у сврху предузимања радњи прописаних Судским пословником (пријем странака у парничној материји, одлучивање по захтевима за изузеће и искључење, одлучивање о основаности притужби и тд.), као и парнична писарница у склопу које је и просторија за разгледање парничних списа од стране учесника у поступку.

 

Надамо се ће се у наредном периоду, сходно претходно изложеним изменама, омогућити бржи и ефикаснији приступ и доступност правде грађанима.

 

С поштовањем,

 

ПРЕДСЕДНИК

ТРЕЋЕГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Судија Душан Агатоновић